KLUB MALUCHA – OPŁATY

Wpisowe 500 zł

  •  bezzwrotna wpłata, tytułem wpisowego za każdy rok przedszkolny (do 10 dni od daty podpisania umowy). W przypadku rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

W ramach opłaty wpisowej zapewniamy:

  • prezenty okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka),
  • materiały higieniczne (chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, mydło hipoalergiczne, kremy przeciw odparzeniom , sliniaki z wyłączeniem papamersów, itp.),

 

Czesne

CZESNE – 960 zł/miesiąc pomniejszane o dotacje z Urzędu Miasta Krakowa. (Opłacane z góry, przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienna opiekę wraz z zajęciami (nieodpłatnymi) przewidzianymi w harmonogramie dnia.)

W roku 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: liczba godzin, w czasie których zapewniana jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

1,70 x 10 godz. = 17 zł (dzień) x 20 dni w miesiącu = 340 zł

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować na adres:

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,
ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
tel. 12 616 92 84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl